top of page
REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem platformy DROGAODWAZNYCH.pl jest Fundacja Droga Odważnych (zwana dalej “Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Goraszewska 16, 02-910 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581859  tel.: 733422844.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Organizator.

 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji subskrybcji. Podanie danych przez subskrybenta Programu jest niezbędne do realizacji subskrypcji. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazany w zdaniu pierwszym odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody i w zakresie wskazanym w tej zgodzie. 

 4. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji subskrypcji poprzez: Kontakt Organizatora (telefoniczny / smsowy / mailowy ); Przekazanie danych subskrybenta osobom odpowiedzialnym w przypadku organizacji dodatkowych akcji lub eventów; Prowadzenie funkcji informacyjnej w formie newslettera.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu Użytkownika. Po wniesieniu żądania o zmianę lub sprostowanie danych, Organizator ma 72 godz. na spełnienie żądania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciw i żądanie zaprzestania przetwarzania, jak również cofnięcie zgody w dowolnym momencie jest równoznaczne z wolą zakończenia uczestniczenia w Programie i usunięciem konta, który ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Organizatora czynności związane z realizacją Programu, w szczególności operatorom obsługującym płatności elektroniczne lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 7. Dane osobowe subskrybenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Dane osobowe subskrybenta będą przechowywane do momentu jego rezygnacji z uczestniczenia w Programie. Wolę rezygnacji z uczestniczenia w Programie można wyrazić wyłącznie poprzez wysłanie maila na adres: redakcja@odwazni.pl. Organizator ma 72 godz. na usunięcie konta Użytkownika.

 9. Użytkownik  jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.

 10. Dostawcą usługi hostingowej za pomocą której gromadzone są dane osobowe subskrybenta jest WIX.com.

 11. Korzystanie z aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android wymaga podania loginu i hasła podanego przy rejestracji. Rejestracja wiąże się z podaniem: imienia i nazwiska, e-mail, stan cywilny. Statystyki korzystania z aplikacji wykorzystywane są tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Programu.

 12. Zamieszczane w ramach Programu materiały są wyłączną własnością Organizatora, służą wyłącznie do użytku prywatnego, a ich rozpowszechnianie (również poprzez media społecznościowe) bez zgody Organizatora jest zabronione.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania jej przyczyny.

 14. O każdej zmianie regulaminu Organizator powiadamia subskrybenta Programu przez wiadomość dostępną w powiadomieniach w osobistym profilu subskrybenta.

 15. Regulamin jest dostępny na stronie drogaodwaznych.pl.

 16. Regulamin został uchwalony i wszedł w życie 1.06.2020. Aktualizacja Regulaminu nastąpiła 10.01.2022.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.drogaodwaznych.pl jest Fundacja Droga Odważnych (zwana dalej “Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Goraszewska 16, 02-910 Warszawa, NIP: 5223041783, REGON: 36280751200000, adres poczty elektronicznej (e-mail): redakcja@odwazni.pl, zwany/a dalej "Administratorem".

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

3. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.drogaodwaznych.pl w przypadku:

a) skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

b)zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika: Imię i nazwisko, Data urodzenia, Adres (zamieszkania), Adres e-mail, Numer telefonu, stan cywilny.

 

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

5. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

6. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

7. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

8. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

9. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

10. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Podstawy prawne żądania użytkownika:

a) Dostęp do danych – art. 15 RODO

b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

f) Sprzeciw – art. 21 RODO

g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

13. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: redakcja@odwazni.pl.

14. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

15. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PLIKI "COOKIES"

16. Strona Administratora używa plików „cookies”.

17. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

18. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": stałe „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

19. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

20. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

22. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

bottom of page